صداي آشنا راديو
آدرس
Vassgatan 3 D
415 02   Göteborg
Göteborg map
تلفن
031-87 55 38
تلفن
031-54 00 39
ایمیل
sedayeashena.amiri@gmail.com